ASSESSORIA EMPRESARIAL PLA D'URGELL Assessoria empresarial Mollerussa Lleida
 • Impost de Societats:
 • Pagaments  a compte de societats
 • Pre-càlcul del impost
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Pagaments a compte
 • Pre-càlcul del impost
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Operacions intracomunitàries
 • Liquidació de retencions (lloguers, interessos, dividends...)
 • Altes, baixes i modificacions de obligacions fiscals
 • Altes, baixes i modificacions del IAE
 • Declaracions informatives i resums anuals
 • Apoderaments Direcció Electrónica Habilitada
 • Atenció i seguiment de requeriments davant Hisenda
 • Càlcul de Mòduls:
 • Estimació Objectiva del IRPF
 • Regim Simplificat del IVA
 • Assessorament fiscal